Na Oranžovém kole na Mostecké slavnosti bylo vysportováno pro náš projekt celkem 25 782 Kč Tímto ve… více informací
Zavřít
Zpět

Povinné vzdělávání

Povinné vzdělávání

Pro děti nastává povinnost předškolního vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Ve školním roce 2021/2022 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, u kterých bylo u zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání rozhodnuto o odkladu školní docházky.
Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, a to pouze tehdy, pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává. 
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přihlašují jeho zákonní zástupci do mateřské školy ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová mateřská škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Pro děti, které tedy dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné. Tato povinnost se vztahuje:
 • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně. V 1. mateřské škole se uskutečňuje povinné předškolní vzdělávání zpravidla mezi 8. a 12. hodinou.
Povinnost předškolního vzdělávání není ve dnech školních prázdnin, tak jako tomu je u základních škol (dítě má ale samozřejmě právo se vzdělávat i v tuto dobu). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku (vydává MŠMT).
Povinností zákonného zástupce je doložit důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Rodič musí nepřítomnost svého dítěte omluvit nejpozději do tří dnů telefonicky, osobně, e-mailem nebo písemně. Po návratu dítěte do mateřské školy rodič omluví dítě písemně do omluvného listu. V době školních prázdnin rodiče nepřítomnost svého dítěte omlouvat nemusí.
Zákonný zástupce může pro své dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolit také jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání:
 • individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud rodič zvolí individuální vzdělávání svého dítěte:

 • musí tuto skutečnost oznámit řediteli své spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku
 • pokud se rodič rozhodne pro individuální vzdělávání až v průběhu školního roku, domluví si s ředitelkou mateřské školy termín zahájení individuálního vzdělávání

Rodič přihlašuje své dítě k individuálnímu vzdělávání:

 • vyplněním Oznámení o individuálním vzdělávání v mateřské škole, které si může vyzvednout ve spádové mateřské škole
 • nebo volně napsaným oznámením zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte, které musí obsahovat následující náležitosti:
 1. obsah oznámení
 2. jméno a příjmení dítěte
 3. rodné číslo
 4. místo trvalého pobytu, místo pobytu dítěte u cizinců
 5. období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 6. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Mateřská škola doporučí zákonnému zástupci dítěte, které se bude individuálně vzdělávat, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Poté ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku (popřípadě od začátku individuálního vzdělávání). Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření výsledků individuálního vzdělávání.
Na veškeré Vaše další dotazy, týkající se povinného předškolního vzdělávání, Vám rády odpoví Vaše třídní učitelky, vedoucí odloučeného pracoviště nebo ředitelka mateřské školy.

Poděkování za podporu

Na Oranžovém kole na Mostecké slavnosti bylo vysportováno pro náš projekt celkem 25 782 Kč Tímto velmi děkujeme za vaši účast a podporu, kreré si velice vážíme. Mgr. Šárka Procházková, ředitelka školy 

Více informací

Přijďte nás podpořit

Vážení rodiče,  akce – šlapání na Oranžových trenažerech od Nadace ČEZ na Mostecké slavnosti se blíží a proto Vás prosíme PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT 60ti vteřinovou jízdou. Finance budou použity na nákup učebních pomůcek pro odloučené pracoviště Husitská…

Více informací

ŠKOLNÍ ASISTENT

V rámci projektů OP VVV přijmeme pracovníka na pozici školního asistenta Termín nástupu: po domluvě Rozsah práce je 0,5 úvazku / 20 hodin týdně. platové zařazení dle příslušných platových norem na dobu určitou Pracovní náplň Zpracování meto…

Více informací