1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace, Husitská 1683/2, 434 01 Most Výsledky př… více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Naše mateřské školy nabízí dětem především prostředí plné pohody, klidu, empatického a vstřícného přístupu a vzájemné důvěry. Samozřejmostí je kvalitní předškolní vzdělávání a příprava dětí na vstup do základní školy. Do mateřských škol přijímáme i děti s potřebou podpůrných opatření.
Naše učitelky jsou plně kvalifikované. Některé mají vzdělání rozšířené o studium speciální pedagogiky a kurzy logopedické prevence. Provozní pracovníci jsou milí a vstřícní, s hezkým vztahem k dětem.
Podporujeme zdravý životní styl, vedeme děti k dodržování pitného režimu. Důsledně se věnujeme prevenci patologických jevů, učíme děti hezkému chování k sobě navzájem. Věnujeme se také postupné adaptaci nových dětí na prostředí školky, kolektiv dětí i paní učitelky. Adaptaci přizpůsobujeme dětem individuálně.
V průběhu školního roku nabízíme dětem rozmanité a různorodé aktivity. Rozvíjíme u dětí estetické a hudební cítění prostřednictvím tvořivých činností. Vyrábíme i z netradičních materiálů, učíme děti netradiční výtvarné techniky. Zapojujeme se do výtvarných soutěží. Učíme děti pracovat s keramickou hlínou.
Dětem, které mají rády pohyb, nabízíme cvičení na tělocvičném nářadí nebo v tělocvičně. Směřujeme děti k dennímu pohybu venku, na čerstvém vzduchu. Na procházkách poznáváme okolí školky, ale plánujeme také „turistické“ výlety za poznáním. V případě zájmu rodičů organizujeme pro děti předplavecké kurzy, bruslíme na zimním stadionu. Vyjíždíme do školky v přírodě.
Cíleně vedeme děti k ochraně životního prostředí prostřednictvím environmentální výchovy. Učíme děti aktivně chránit přírodu a třídit odpad. Nabízíme výjezdy na ekovýlety. Důsledně se věnujeme polytechnickému vzdělávání Vašich dětí, ať je to při manipulacích s konstruktivními stavebnicemi, nebo při různých rukodělných činnostech, které vedou k nějakému hmatatelnému výrobku či pouze prožitku.
Rozvíjíme u dětí digitální gramotnost. Děti se učí pracovat na interaktivní tabuli, programovat jednoduché roboty, obsluhovat počítač.
Slavíme s dětmi jejich svátky a narozeniny. Pořádáme drobné oslavy – před Vánoci, ke Dni dětí, k ukončení školního roku.
Navštěvujeme divadelní představení a jezdíme na výlety. Chodíme do Městské knihovny v Mostě, kde se děti seznamují s knihami prostřednictvím prohlídky a besedy. Spolupracujeme s Policií ČR, městskou policií a hasiči; připravují pro nás preventivní programy. Naši předškoláčci se v základních školách seznamují s prostředím, jež budou brzy navštěvovat. Účastníme se aktivit Střediska volného času v Mostě, chodíme na představení do základní umělecké školy. Při řešení obtíží Vašich dětí spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.
Pořádáme také akce pro rodiče a děti. Na začátku a při ukončení školního roku se s rodiči setkáváme na zahradní slavnosti. Máme pro Vás a Vaše děti nachystány tematicky zaměřené dílničky, při nichž si budete moci vyrobit něco pěkného společně se svým dítětem. Pro Vás, rodiče, připravujeme besedy s odborníky k tématům, která Vás zajímají.

Snažíme se vytvářet podnětné a obsahově bohaté prostředí pro Vaše děti. Velké úsilí věnujeme tomu, aby veškeré činnosti provázela radostná atmosféra.


Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023/2034

1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace, Husitská 1683/2, 434 01 Most Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 PŘIJATÉ DĚTI V147K 28OOJ OU4HP I…

Více informací

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2023/2024

K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 1.mateřské školy, Most, příspěvkové organizace je stanoven termín 2. 5. – 16. 5. 2023 (v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborn…

Více informací

Pozvánka na pohádkové MiniTechnohraní

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme dne 20.5.2023 od 10:00 do 15:00 hod., na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude tradičně konat na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Bude nám potěšení se s Vámi osobně setkat na našich statovištíc…

Více informací