Zpět

Co nabízíme

Naše mateřské školy nabízí dětem především prostředí plné pohody, klidu, empatického a vstřícného přístupu a vzájemné důvěry. Samozřejmostí je kvalitní předškolní vzdělávání a příprava dětí na vstup do základní školy. Do mateřských škol přijímáme i děti s potřebou podpůrných opatření.
Naše učitelky jsou plně kvalifikované. Některé mají vzdělání rozšířené o studium speciální pedagogiky a kurzy logopedické prevence. Provozní pracovníci jsou milí a vstřícní, s hezkým vztahem k dětem.
Podporujeme zdravý životní styl, vedeme děti k dodržování pitného režimu. Důsledně se věnujeme prevenci patologických jevů, učíme děti hezkému chování k sobě navzájem. Věnujeme se také postupné adaptaci nových dětí na prostředí školky, kolektiv dětí i paní učitelky. Adaptaci přizpůsobujeme dětem individuálně.
V průběhu školního roku nabízíme dětem rozmanité a různorodé aktivity. Rozvíjíme u dětí estetické a hudební cítění prostřednictvím tvořivých činností. Vyrábíme i z netradičních materiálů, učíme děti netradiční výtvarné techniky. Zapojujeme se do výtvarných soutěží. Učíme děti pracovat s keramickou hlínou.
Dětem, které mají rády pohyb, nabízíme cvičení na tělocvičném nářadí nebo v tělocvičně. Směřujeme děti k dennímu pohybu venku, na čerstvém vzduchu. Na procházkách poznáváme okolí školky, ale plánujeme také „turistické“ výlety za poznáním. V případě zájmu rodičů organizujeme pro děti předplavecké kurzy, bruslíme na zimním stadionu. Vyjíždíme do školky v přírodě.
Cíleně vedeme děti k ochraně životního prostředí prostřednictvím environmentální výchovy. Učíme děti aktivně chránit přírodu a třídit odpad. Nabízíme výjezdy na ekovýlety. Důsledně se věnujeme polytechnickému vzdělávání Vašich dětí, ať je to při manipulacích s konstruktivními stavebnicemi, nebo při různých rukodělných činnostech, které vedou k nějakému hmatatelnému výrobku či pouze prožitku.
Rozvíjíme u dětí digitální gramotnost. Děti se učí pracovat na interaktivní tabuli, programovat jednoduché roboty, obsluhovat počítač.
Slavíme s dětmi jejich svátky a narozeniny. Pořádáme drobné oslavy – před Vánoci, ke Dni dětí, k ukončení školního roku.
Navštěvujeme divadelní představení a jezdíme na výlety. Chodíme do Městské knihovny v Mostě, kde se děti seznamují s knihami prostřednictvím prohlídky a besedy. Spolupracujeme s Policií ČR, městskou policií a hasiči; připravují pro nás preventivní programy. Naši předškoláčci se v základních školách seznamují s prostředím, jež budou brzy navštěvovat. Účastníme se aktivit Střediska volného času v Mostě, chodíme na představení do základní umělecké školy. Při řešení obtíží Vašich dětí spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.
Pořádáme také akce pro rodiče a děti. Na začátku a při ukončení školního roku se s rodiči setkáváme na zahradní slavnosti. Máme pro Vás a Vaše děti nachystány tematicky zaměřené dílničky, při nichž si budete moci vyrobit něco pěkného společně se svým dítětem. Pro Vás, rodiče, připravujeme besedy s odborníky k tématům, která Vás zajímají.

Snažíme se vytvářet podnětné a obsahově bohaté prostředí pro Vaše děti. Velké úsilí věnujeme tomu, aby veškeré činnosti provázela radostná atmosféra.16.10.2023 ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ BĚLEHRADSKÁ - PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí rodiče, už se nám blíží také úplný návrat žáků do mateřské školy  Bělehradská, na které probíhala od prázdnin rozáhlá rekonstrukce. Ráda bych vám všem poděkovala za nesmírnou trpělivost a podporu dětí. Uvědomujeme si, jak náročné pro…

Více informací

Lampionový průvod - park Šibeník

Dětmi vytvořená díla - dýňové strašidla, podzimníčky a jiné podzimní dekorace - označená jmény Vašich dětí, budou od 31.10.2023 vystavena v atriu Magistrátu města Mostu, kde je bude moci obdivovat široká veřejnost. Společně s Vámi je v atriu rozzářím…

Více informací