HURÁ PRÁZDNINY více informací
Zavřít
Zpět

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2024/2025

K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 1.mateřské školy, Most, příspěvkové organizace je stanoven termín od 2. 5. – 16. 5. 2024
(v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Děti jsou přijímány k datu 1.9.2024.

TERMÍNY ZÁPISU

Zápis do mateřské školy (dále jen MŠ) se koná osobní přítomností dítěte a jeho zákonných zástupců ve dnech 6.5.2024 od 13,00 do 17,00 hodin  a 7.5. 2024 od 13,00 do 16,00 hodin.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŮŽETE

 • osobně vyzvednout v MŠ

Pro osobní účast u zápisu jsou vyhrazeny dny 6.5.2024 od 13,00 do 17,00 hodin a 7.5.2024 od 13,00 do 16,00 hodin.

Žádosti včetně veškerých příloh budou zpřístupněny  ve třídě MŠ určené k zápisu.     

 •  Vyplnit elektronicky pomocí aplikace Zápisy Online (www.zapisyonline.cz)

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

MŠ U Cáchovny

MŠ Husitská

MŠ Pod Lajsníkem

MŠ  Fr. Kmocha

MŠ Bělehradská

MŠ Borovského

Pro podání  Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou internetové stránky otevřeny ode dne 2.5.2024 od 6,00 hodin do dne 16.5.2024 do 23,59 hodin.

Žádost si po vyplnění můžete vytisknout a ve dnech 6.5.2024  nebo 7.5.2024  donesete spolu s požadovanými dokumenty  do vybrané mateřské školy. Pokud se nebudete moci dostavit do mateřské školy v uvedených dnech, domluvte si co nejdříve náhradní termín se zástupkyní  příslušné mateřské školy. Kontakty na jednotlivé zástupkyně mateřských škol najdete na webových stránkách www.1msmost.cz .

MÍSTA ZÁPISU

 • MŠ K. H. Borovského 1145, 434 01 Most (jedna třída je určena pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami)
 • MŠ Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most
 • MŠ Fr. Kmocha 1820/1, 434 01 Most
 • MŠ Bělehradská 532, 434 01 Most
 • MŠ U Cáchovny 2738, 434 01 Most
 • MŠ Husitská 1683/2, 434 01 Most (škola je určena pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami)

K ZÁPISU SI PŘINESETE TYTO DOKUMENTY

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – Žádost  ke stažení zde  nebo k vyzvednutí v mateřské škole zde
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě  zastupovat (například doklad o svěření dítěte do péče)
 • Rodný list dítěte
 • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, kterým doložíte řádné očkování Vašeho dítěte, tiskopis ke stažení zde

Povinnost doložit očkování dítěte se netýká dětí, které od 1.9.2024 plní povinné předškolní vzdělávání.

 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Doklady o povolení k trvalému pobytu (pokud nejste občan ČR)
 • Pokud bylo dítě  vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP a SPC), zákonný zástupce může donést kopii doporučení.

 Veškeré tyto dokumenty jsou nutné k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

 PRŮBĚH ZÁPISU

dne 2.5.2024 až  do  dne 16.5.2024

V tyto dny je možnost podat elektronicky Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplníte pomocí aplikace Zápisy Online. 

dne 6.5.2024 od 13,00 do 17,00 hodin a

dne 7.5.2024 od 13,00 do 16,00 hodin

Osobní přítomnost dítěte a zákonných zástupců u zápisu ve vybrané  mateřské škole (donesení všech dokumentů).

dne 17.5.2024

Do dne 17.5.2024 je nutné doručit do mateřské školy Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.

dne 30.5.2024

Osobní předání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání: povinnost plnit předškolní vzdělávání od 1.9.2024 mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let věku.

Celkový počet přijímaných dětí na 1.MŠ Most je 126 dětí. 

DALŠÍ INFORMACE

K zápisu můžete přijít s Vaším dítětem bez Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i bez vyplnění žádosti v aplikaci Zápisy Online. Veškeré potřebné dokumenty od nás obdržíte a elektronický zápis provedeme za Vás.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Tuto žádost naleznete ke stažení zde

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno dne 30.5.2024 zveřejněním seznamu přijatých dětí.  Seznam přijatých dětí  (děti nebudou uvedeny pod svým jménem, ale pod přiděleným registračním číslem)  bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a vyvěšen na hlavním vchodu  budovy  MŠ nejméně po dobu 15ti dnů.  Zákonný zástupce si v mateřské škole vyzvedne písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  osobně dne 30.5.2024 od 6,00 hodin do 16,00 hodin, automaticky se však toto rozhodnutí zákonným zástupcům nedoručuje. Jiný termín předání Rozhodnutí o přijetí dítěte  lze domluvit osobně se zástupkyní mateřské školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   budou vydávána zákonnému zástupci  osobně v písemné podobě dne 30.5.2024 od 6,00 hodin do 16,00 hodin v mateřské škole.  Jiný termín předání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  lze domluvit s vedoucí mateřské školy.
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal.
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

“Hurá prázdniny” oslava příchodu letních prázdnin

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení školního roku 2024, které se koná 12. června 2024 od 16:00 do 18:00 hodin v amfiteátru Benedikt. Tato akce je určena pro děti a připraveno je plno soutěží a legrace! Těšíme se na Vaši účast! Mgr. Šárka Proc…

Více informací

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

"V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), jednotlivé školky 1. MŠ Most začí…

Více informací

MiniTechnohraní 2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme dne 25.5.2023 od 10:00 do 14:30 hod., na pohádkové MiniTechnohraní, které se bude tradičně konat na zahradě Domova pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Bude nám potěšení se s Vámi osobně setkat na našich statovištíc…

Více informací